Arentshorst

Onderzoek Ontwerp & Advies

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”.

Albert Einstein

Om de maatschappelijk uitdagingen waar we de komende jaren voor staan op een goede manier te adresseren, moeten we begrijpen dat het om mensen gaat. Mensen met verschillende visies en ideeën. Mensen die vanuit het eigen perspectief op ingewikkelde en complexe problemen strategieën formuleren. Strategieën die doorgaans falen door een focus op de eigen, individuele praktijk en het niet in acht nemen van andere visies en de werking van het systeem als geheel waar de strategie beoogd is bij te dragen.

Niemand heeft het antwoord om complexe vraagstukken te adresseren daarom dienen deze benaderd te worden vanuit het systeem als geheel.

Complexe maatschappelijke vraagstukken vergen daarom input van en samenwerking tussen personen (in organisaties), structuren en praktijken, omdat geen enkel persoon of organisatie voldoende kennis, expertise, zeggenschap en mogelijkheden heeft om het probleem volledig te begrijpen en te adresseren.

Het is de combinatie van meerdere, aanvullende perspectieven vanuit verschillende disciplines en praktijken die innovatieve oplossingen kunnen genereren.

Marlous is een denker die doet

Dr. Marlous Arentshorst creëert overzicht in onoverzichtelijke en complexe vraagstukken doordat ze de kunst verstaat om deze terug te brengen tot de kern zonder de complexiteit uit het oog te verliezen. Ze is gespecialiseerd in het analyseren en adresseren van complexe maatschappelijke (innovatie)vraagstukken met een focus op de hieraan gerelateerde “en vaak noodzakelijke“ verander- en innovatieprocessen. Hierbij staat een systemische kijk op vraagstukken en actiegerichte aanpak centraal, waarin mensen en mogelijkheden verbonden worden. Ze hecht belang aan gelijkwaardigheid omdat naar haar idee elke visie relevant en van meerwaarde is in het adresseren van een vraagstuk. 

Arentshorst

Werkzaamheden

Marlous onderzoekt, schrijft, werkt mee, begeleidt en adviseert organisaties over alles wat te maken heeft met complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Thema’s als participatie, co-creatie, duurzame zorg en transities hebben haar volle aandacht. In haar werkwijze verbindt ze mensen en mogelijkheden door gebruik te maken van methoden vanuit het actie-onderzoek. Hier staat het leren in en met de praktijk centraal. Door gebruik te maken van iteratieven methoden worden kostbare en langzame manieren van innoveren omzeilt en kunnen interventies op basis van input en directe feedback van betrokkenen (professionals, experts, onderzoekers, inwoners, et cetera) worden geïndentificeerd, opgezet en aangepast.

Daarnaast doceert Marlous over maatschappelijk verantwoord innoveren (Responsible Research and Innovation), hieraan gerelateerde ethische en sociale factoren en onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen en dialoogbijeenkomsten.

Biografie

2019- nu Eigenaar Arentshorst Onderzoek Ontwerp & Advies

Opdrachten/projecten

– NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.
2021 – heden. Brugfunctie tussen verschillende perspectieven en vernieuwing van bestaande modellen en manieren van werken op het gebied van (nieuwe) normen en standaarden in de zorg

– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Programmadirectie COVID-19 Volksgezondheid. 2022. Coördinator aankoop, vernietiging en donaties van COVID-19-vaccinaties. 2022. Coördinator parlementaire zaken rondom COVID-19.

– Ministerie van Justitie en Veiligheid, Programmadirectie Samenleving en COVID19.
2021 .Opstellen beleidsagenda’s voor de COVID-19 herstelopgaven 1) kwetsbare groepen en 2) gezonde en veilige leefomgeving.

– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Programmadirectie COVID19.
2020-2021. Brugfunctie tussen beleid en kennis/onderzoek, samenbrengen van verschillende perspectieven, projectmanagement en begeleiding op de gebieden 1) Risicogericht, Grootschalig Testen, 2) Coronabewijzen en 3) Ethische vraagstukken rondom oplopende vaccinatiegraad.

– Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
2020. Doorontwikkeling Serious game ‘Safe-by Design’.
2019. Opstellen competenties biologischeveiligheidsfunctionarissen.

2022.- nu Coördinator aankoop – inclusief onderhandelingen met farmaceuten -, vernietiging en donaties van COVID-19-vaccins, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2019 – 2021. Innovator & Consultant Nederlands Normalisatie Instituut

2018 – 2019. Senior wetenschappelijk adviseur Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

2016 – 2019. Postdoc & docent Universiteit Utrecht

•2009 – 2016. Postdoc, docent & promotieonderzoek Vrije Universiteit Amsterdam

•2006 – 2008. Master Management, Policy-Analysis and entrepreneurship in Health and Life Sciences Vrije Universiteit Amsterdam

2003 – 2006. Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Hogeschool Leiden

Zie voor publicaties: https://orcid.org/0000-0003-2348-1364

Arentshorst

Onderzoek Ontwerp & Advies

Contactformulier

Contactgegevens

Arentshorst

Kagerdreef 108
2172 HM Sassenheim

Telefoonnummer

KvKnummer

74980033